Robotické vysavače RobZone Roomy Gold a Roomy Silver Dog

Prodej robotických vysavačů a příslušenství RobZone
Košík
0 Položky
Celkem: 0 K?

0 Zboží
0 K?
Robotické vysava?e


Nová technologie úklidu Blue Care

Výkyvný spirálový kartá? dokonale kopíruje povrch podlahy a zametá velmi šetrn? hladké podlahy. Robotický vysava? Roomy má hlavní kartá? nadstandardn? široký, a proto rychle zachytí velké množství ne?istot, vlas? i zví?ecí srsti.

Antistatický mop s technologií MicroFibreDuster stírá i ten nejjemn?jší prach a ne?istoty až 3x intenzivn?ji než klasický mop. Je vyroben ze št?pených mikrovláken, které na sebe dokonale váží mastnotu i b?žné ne?istoty. Tento mop je ideální nejen pro d?ev?né a laminátové podlahy, které vyžadují obzvlášt? šetrnou pé?i, ale skv?le pomocí št?pených mikrovláken vy?istí i dlažbu, linoleum, marmoleum, korek a ostatní hladké povrhy. Bo?ní kartá?ek s št?tinami Blue Care zametá i jemný prach bez jeho rozví?ení. D?kladn? vymetá chuchvalce prachu v rozích, podél st?n i podél nábytku.


Jak si Roomy Gold a Roomy Silver poradí v terénu?


Robotický vysava? se orientuje po místnosti pomocí infra?ervených a dotykových senzor?, umíst?ných p?ímo v p?edním nárazníku. Inteligentní navigace zajistí, že nespadne ze schod?, objede všechny p?ekážky a bez problému p?ejede i p?echodové lišty. Robotický vysava? Roomy se vždy snaží maximáln? p?iblížit k nábytku, aby kolem n?j mohl bo?ním kartá?kem vy?istit h??e dostupný prostor co nejdokonaleji.

Dotykový nárazník citliv? detekuje všechny drobné p?edm?ty. Je velmi pružný, a proto p?ípadný náraz nepoškodí povrch p?edm?tu ani vysava?e. Naopak umožní p?iblížit se vysava?i do t?sné blízkosti všech p?ekážek a tím zajistí opravdu pe?livý úklid.

Tento robotický vysava? je vybaven r?znými typy senzor? umíst?ných p?ímo v nárazníku a na podvozku vysava?e. Bo?ní infra?ervené senzory v nárazníku zabra?ují narážení do rozm?rn?jších p?edm?t?. Roomy se t?sn? p?ed p?ekážkou zastaví a zm?ní sm?r. Pokud se n?kde zap?í?í, senzory identifikují problém z kterého Roomy chyt?e vycouvá a pokra?uje v úklidu. IR senzory mají omezenou funkci na transparentním a ?erném povrchu, z d?vodu zhoršené odezvy paprsku v tomto barevném spektru.

Díky senzor?m na podvozku robota vždy chyt?e rozpozná nerovnosti podlahy a nespadne ze schod? nebo jinak vyvýšené plochy. Pokud se najde ve Vašem byt? místo, kam nechcete robota vpustit, je možné využít virtuální zdi.Automatické nabíjení


Výkyvný spirálový kartá? dokonale kopíruje povrch podlahy a zametá velmi šetrn? hladké podlahy. Robotický vysava? Roomy má hlavní kartá? nadstandardn? široký, a proto rychle zachytí velké množství ne?istot, vlas? i zví?ecí srsti.

Antistatický mop s technologií MicroFibreDuster stírá i ten nejjemn?jší prach a ne?istoty až 3x intenzivn?ji než klasický mop. Je vyroben ze št?pených mikrovláken, které na sebe dokonale váží mastnotu i b?žné ne?istoty. Tento mop je ideální nejen pro d?ev?né a laminátové podlahy, které vyžadují obzvlášt? šetrnou pé?i, ale skv?le pomocí št?pených mikrovláken vy?istí i dlažbu, linoleum, marmoleum, korek a ostatní hladké povrhy. Bo?ní kartá?ek s št?tinami Blue Care zametá i jemný prach bez jeho rozví?ení. D?kladn? vymetá chuchvalce prachu v rozích, podél st?n i podél nábytku.


Uklízecí programyRobotický vysava? Roomy je díky své technické vysp?losti vybaven ?adou uklízecích program?, které si sami m?žete navolit, nebo dát p?ednost automatickému programu. Pomocí nabíjecí základny je možné robota naprogramovat dop?edu na celý týden, kdy se v ur?ený ?as aktivuje, uklidí a poté se zp?t zaparkuje k nabíjení.

AUTOmatický program 1
Intenzivní uklízecí program, kdy vysávání trvá po celou dobu výdrže kapacity baterie, tzn. 40 - 90 min. (dle náro?nosti terénu a typu podlahové krytiny). Po skon?ení úklidu vysava?i zbývá 15% zbytkové energie, kterou využije pro nalezení nabíjecí základny a za?ne se automaticky nabíjet.

AUTOmatický program 2
Kratší 30 minutový program, vhodný pro menší pokoje.

AUTOmatický program 3
Kratší 15 minutový program, vhodný nap?. pro úklid chodeb a p?edsíní.

SPOT program 1
Program zvlášt? ur?ený pro pe?livý úklid konkrétního místa nap?. p?i rozsypání ne?istot nebo extrémním zne?išt?ní malé plochy. Robot pohybem po spirále d?kladn? uklidí cca 1m2. Celý úklid trvá asi 2 minuty.

SPOT program 2
Krátký program, kdy se robot pohybuje rychlým st?ídáním sm?ru vždy o 90° na ploše cca 1 m2. Celý program trvá asi 1 minutu.

Program WALL FOLLOW
Krátký program pro úklid podél st?n nebo podél nábytku. Celý program trvá asi 10 minut.

Program Full-Go
Tento program zajistí opakovaný úklid vždy po úplném nabití baterie. Je vhodný pro v?tší prostory nebo více zne?išt?né povrchy, kterým nesta?í jeden uklízecí cyklus k dosažení kvalitního výsledku.

Dock (docking)
Program automatického nabíjení, kdy vysava? za?ne hledat nabíjecí základnu, zaparkuje se a automaticky se za?ne dobíjet.