Robotické vysavače RobZone Roomy Gold a Roomy Silver Dog

Prodej robotických vysavačů a příslušenství RobZone
Košík
0 Položky
Celkem: 0 K?

0 Zboží
0 K?
Robotické vysava?e

Splátkový prodej zajiš?ujeme pro zákazníky formou spot?ebitelského úv?ru spole?nosti Essox s.r.o.
Celý proces vy?ízení žádosti o úv?r je p?itom velmi rychlý a nekomplikovaný.

A. Podmínky pro uzav?ení smlouvy

•           po?izovací cena zboží od 3000,- do 200.000,-K? (nebo dle omezení spl.produktu)
•           osoba starší 18 let
•           zam?stnanec se stálým p?íjmem (nesmí být ve zkušební nebo výpov?dní lh?t?)
•           podnikatel - fyzická osoba OSV? (musí podnikat min. 3 m?síce)
•           d?chodce (starobní, invalidní, výsluha)
•           žena/muž na mate?ské dovolené

B. Pot?ebné doklady

U úv?r? do 60.000,- K? sta?í jen 2 doklady totožnosti a nepot?ebujete potvrzení o výši p?íjm?!

•           platný Ob?anský pr?kaz
•           druhý doklad totožnosti: cestovní pas, ?idi?ský pr?kaz, zbrojní pr?kaz, rodný list

U úv?ru nad 60.001,- K? pot?ebujete navíc

•           zam?stnanec - potvrzení o výši p?íjmu (ke stažení zde) (ne starší než 1 m?síc)
•           OSV? – kopie da?ového p?iznání s razítkem FÚ a p?ílohami
•           d?chodce – kopie vým?ru d?chodu, výpisu z ú?tu nebo složenky, kde je vid?t ?ástka
•           rodi? na mate?ské dovolené – kopie vým?ru mate?ské dávky

U úv?ru nad 100.001,- K?  pot?ebujete navíc doklad pro ov??ení adresy – kopie výpisu z bankovního ú?tu nebo ú?tu za telefon, elekt?inu nebo plyn, nebo doklad o SIPO

C. Pojišt?ní schopnosti splácet

Spole?n? s Komer?ní pojiš?ovnou a.s. vám nabízíme výhodné pojišt?ní schopnosti splácet, kdy v p?ípad? prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úv?r doplacen Komer?ní pojiš?ovnou a.s. za vás.

Pojišt?ní se sjednává pro p?ípad:        pracovní neschopnosti
ztráty zam?stnání
plné invalidity
smrti

Pojišt?ní nelze aplikovat na smlouvy s bezúro?ným obdobím nebo odkladem splátek.

D. Postup p?i nákupu na splátky

1. Vybrané zboží vložte do košíku. M?žete najednou nakoupit i více výrobk? - nezapome?te na pot?ebné p?íslušenství ke kupovanému zboží atd.

2. V košíku zkontrolujte objednávku, p?ejd?te na zp?sob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokon?ete objednávku.

3. V dalším kroku budete vyzváni k p?esm?rování na webovou aplikaci spole?nosti Essox s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úv?r. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.

4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o p?ijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem do 15 minut nebo nejdéle následující pracovní den. Dbejte proto zvýšené pozornosti p?i zadání e-mailu.

5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úv?rové smlouvy a další instrukce k vy?ízení.

D?ležité upozorn?ní – zboží objednané na splátky m?že fyzicky p?evzít pouze osoba žadatele o úv?r po ov??ení totožnosti dopravcem na základ? p?edloženého ob?anského pr?kazu nebo cestovního pasu. Nelze tedy pov??it jinou osobu p?evzetím zboží objednaného na splátky Essox.

V p?ípad? pot?eby cokoli administrativn? do?ešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu ?i spole?nosti ESSOX a požádají o sou?innost.

E. Nabídka splátkových produkt?

Vzorové výpo?ty lze provád?t pomocí kalkula?ky splátek

 

1/10
Nejpoužívan?jší splátkový produkt na trhu, srozumitelný a jednoduchý.
10% z prodejní ceny zaplatíte p?i p?evzetí zboží a úv?r splatíte v 10ti m?sí?ních splátkách po 10% z prodejní ceny, navýšení pouhých 10%

Min/max výše úv?ru:     3.000,-/60.000,- K?
P?ímá platba:                10%
Po?et splátek:              10 m?s.splátek ve výši 10% z po?.ceny
Splatnost m?s.splátky: vždy k 15. dni v m?síci

1% m?sí?n?
Velmi flexibilní a výhodný splátkový produkt. P?eplatíte pouze 1% m?sí?n?.
P?i p?evzetí zboží zaplatíte 0, 10 nebo 20% z prodejní ceny a zbytek v 10-20ti m?sí?ních splátkách.

Min/max výše úv?ru:     3.000,-/60.000,- K?
P?ímá platba:                0, 10 nebo 20%
Po?et splátek:              10 - 20 m?sí?ních splátek
Splatnost m?s.splátky: vždy k 15. dni v m?síci

Standard 02
Variabilní splátkový produkt pro klienty s vlastní p?edstavou o výši p?ímé platby a délce splácení.
0 až 70% zaplatíte p?i p?evzetí zboží a délku splácení zvolíte v rozmezí 5 až 45 m?sí?ních splátek.

Min/max výše úv?ru:     3.000,-/200.000,- K?
P?ímá platba:                0 - 70%
Po?et splátek:              5 - 45 m?sí?ních splátek
Splatnost m?s.splátky: vždy k 15. dni v m?síci

P?íklad financování splátkového produktu „1/10“:
Po?izovací cena zboží: 10000,-K?, p?ímá platba 1000,-K?, splátka: 1000,-K?, po?et splátek: 10, výše úv?ru: 9000,-K?, celková splatná ?ástka: 10000,-K?, RPSN: 26,86%, ro?ní úroková sazba: 23,55%. Platí p?i sjednání úv?ru dne 19.7.2012, první splátka je splatná 15.8.2012 a splatnost dalších splátek vždy k 15. dni v m?síci. Doba trvání smlouvy je do data splatnosti poslední m?sí?ní splátky.
Spole?nost R-ZONE servis s.r.o. vykonává zprost?edkovatelskou ?innost pro Essox s.r.o., poskytovatele finan?ních služeb.

V p?ípad? dotaz? k n?kterému ze splátkových produkt? nás kontaktujte

P?ejeme Vám p?íjemné nakupování na splátky.