Robotické vysavače RobZone Roomy Gold a Roomy Silver Dog

Prodej robotických vysavačů a příslušenství RobZone
Košík
0 Položky
Celkem: 0 K?

0 Zboží
0 K?
Robotické vysava?e

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spot?ebitele - fyzické osoby

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi obchodní spole?ností R-Zone servis s.r.o., Argentinská 702/1, 170 00 Praha 7, I?: 24754633, (dále jen „prodávající") na stran? jedné a jednotlivými kupujícími na stran? druhé.

Tyto obchodní podmínky platí pro osoby, které p?i uzavírání a pln?ní smlouvy nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské ?innosti (dále jen „spot?ebitel" nebo „kupující")

Spot?ebitel se s t?mito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil p?i uzavírání kupní smlouvy na webových stránkách www.r-zoneservis.cz, kde s nimi p?i uzavírání kupní smlouvy vyslovil souhlas.

 

I. Uzav?ení smlouvy

1. Smlouva mezi spot?ebitelem a prodávajícím je uzav?ena doru?ením potvrzení o p?ijetí objednávky prodávajícímu. O této skute?nosti je povinen prodávající informovat kupujícího prost?ednictvím elektronické komunikace.

2. V p?ípad? pot?eby kupujícího jeho objednávku resp. kupní smlouvu po okamžiku potvrzení prodávajícím resp. uzav?ení kupní smlouvy m?nit, je tato zm?na možná již pouze po vzájemné dohod? kupujícího s prodávajícím.

 

II. Kupní cena

1. Ceny jsou platné v dob? objednávky a jsou kone?né, tj. v?etn? DPH, pop?. všech dalších daní a poplatk?, které musí spot?ebitel pro získání zboží zaplatit.

2. Cena za dopravu zboží je uvedena dle zp?sobu p?epravy, kterou si spot?ebitel zvolí, a je sou?ástí kone?né ceny.

3. Kupní cenu za prodávajícím dodávané zboží hradí kupující jedním z následujících zp?sob?:

a) platbou dobírkou (hotov? nebo kartou), kterou se rozumí platba formou p?edání finan?ní ?ástky  p?epravci zboží, který zajiš?uje jeho p?epravu ke kupujícímu nebo

b) bezhotovostním p?evodem na bankovní ú?et prodávajícího na základ? zálohového dokumentu, vystaveného prodávajícím, na kterém je také uvedeno ?íslo bankovního ú?tu prodávajícího. Variabilním symbolem je ?íslo zálohového dokumentu, které je uvedeno v potvrzujícím emailu. Spot?ebitel je povinen provést platbu do lh?ty splatnosti uvedené v zálohovém dokumentu

c) na splátky úv?rovou smlouvou uzav?enou se spole?ností Essox. Smlouva je uzavírána online b?hem objednávky zboží a nabývá platnosti p?i podpisu všech zú?astn?ných stran, tj. Kupujícím, spole?ností Essox a Prodávajícím. Zboží v tomto p?ípad? m?že být hrazeno ?áste?nou dobírkou a poté v m?sí?ních splátkách nebo zp?sobem dle typu zvoleného úv?ru.

4. Pokud nebude kupní cena uhrazena ani do 5 dn? ode dne lh?ty splatnosti uvedené v zálohovém dokumentu ?i p?i doru?ení zboží p?epravcem v den p?epravy, sjednávají si strany, že smlouva pozbývá platnosti.

5. Okamžikem úhrady kupní ceny ?i zálohy na toto zboží je okamžik p?ipsání na ú?et prodávajícího ?i p?edání pen?z v hotovosti p?edávajícímu ?i p?epravci zboží.

6. Kupní cena a nabídka z?stává v platnosti po dobu zve?ejn?ní na internetových stránkách prodávajícího, nejpozd?ji však do vyprodání zásob.

 

III. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží p?echází na spot?ebitele zaplacením celé kupní ceny v?etn? ceny za dopravu a p?edáním zboží.

 

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodává zboží kupujícímu p?epravní spole?ností PPL na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Den p?evzetí zboží kupujícím je dnem uskute?n?ní zdanitelného pln?ní. Osobní odb?r zboží je taktéž možný, prodávající se ?ídí zp?sobem doru?ení uvedeným v objednávce.

2. Dodání zboží na území jiného státu, než je ?eská republika, musí být dojednáno individuáln? formou emailové komunikace, a to v?etn? ceny za dodání zboží. V takovém p?ípad? pak bude cena za dodání zboží dojednána n?kterou z t?chto forem a neuplatní se sazba cen dodání zboží je uvedená vždy na webových stránkách www.r-zoneservis.cz.

3. Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny. P?i dodání zboží na základ? objednávek, kdy zboží má být odesíláno nebo m?že být odesíláno v sobotu, ned?li, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

4. Zboží dodávané prost?ednictvím p?epravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obal? zp?sobem obvyklým, tak aby se p?edešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk ?i popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky.

5. V p?ípad? odmítnutí p?evzetí zboží zaslaného prost?ednictvím p?epravce na základ? platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných d?vod?, nebo neposkytnutím dostate?né sou?innosti kupujícím k uskute?n?ní p?edání zboží, je prodávající oprávn?n po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu zp?sobena, a to zejména poplatek za uskladn?ní, který je stanoven dle platných právních p?edpis?,  náklady na dopravu, a to v?etn? náklad? za opakované dodání zboží.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení

1. Strany mohou kdykoliv na základ? oboustranné dohody zrušit mezi nimi již uzav?enou kupní smlouvu. Takováto dohoda m?že mít pouze písemnou formu, a m?že být uzav?ena bu? jakožto samostatn? podepsaná dohoda o zrušení kupní smlouvy, nebo formou prokazatelné emailové komunikace mezi stranami, kdy jedna ze stran požádá o zrušení kupní smlouvy, a druhá strana toto akceptuje, p?i?emž v takovém p?ípad? budou mezi stranami také dojednány podmínky zrušení kupní smlouvy.

2. V p?ípad?, že v okamžik v?le stran zrušit kupní smlouvu takovouto oboustrannou dohodou je již kupujícím objednané zboží v jeho dispozici, je možné uzav?ít tuto dohodu pouze písemn? p?i sou?asném p?edání (vrácení) tohoto zboží prodávajícímu, a to ve stejném stavu, jako byl stav, ve kterém toto zboží kupující od prodávajícího obdržel.

3. V p?ípad?, že kupujícím objednané zboží nebude možné dodat, a pln?ní prodávajícího se tak stane nemožným vinou t?etí osoby ?i nedostupností takového zboží zp?sobenou nikoliv p?ímo prodávajícím, m?že prodávající od smlouvy odstoupit. V p?ípad? díl?ího nemožného pln?ní m?že prodávající odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného pln?ní.

4. Strany však v p?ípad? takovéto podstatné zm?ny kupní ceny mohou písemn? dojednat (formou emailové komunikace ?i podpisu samostatné dohody), že takovou dohodou m?ní kupní cenu zboží dodávaného v rámci mezi nimi uzav?ené kupní smlouvy, a že za toto zboží tak kupující zaplatí od p?vodní kupní smlouvy rozdílnou v dohod? dojednanou ?ástku.

5. Na základ? odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu vrátí prodávající spot?ebiteli kupní cenu p?edm?tného zboží, a to do 30 dn? od p?evzetí zboží prodávajícímu. Spot?ebitel nemá nárok na vrácení ceny dodávky zboží, vzhledem k tomu, že v takový okamžik již byla prodávajícím cena dopravy zaplacena t?etí osob? a tato doprava byla i zrealizována.

6. Spot?ebitel však není oprávn?n odstoupit od kupní smlouvy týkající se zboží, jehož cena závisí na výchylkách finan?ního trhu, dále zboží, které bylo upraveno dle p?ání spot?ebitele, u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opot?ebení a zastarání, a p?i koupi audio a video nahrávek a po?íta?ových program?, pokud spot?ebitel porušil jejich originální obal. Kupující také není oprávn?n odstoupit od kupní smlouvy týkající se koup? periodik, novin a ?asopis?.

7. V p?ípad? prodlení prodávajícího s pln?ním jeho závazku, tj. zejména s dodáním zboží, má spot?ebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávající nesplní sv?j závazek ani v p?im??ené dodate?né lh?t?.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dn? ode dne p?evzetí zboží

1. V p?ípadech uzav?ení kupní smlouvy mezi spot?ebitelem a prodávajícím prost?ednictvím prost?edk? komunikace na dálku, má spot?ebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání d?vodu, to však pouze do 14 dn? od p?evzetí zboží. Platné odstoupení v této lh?t? vyžaduje doru?ení projevu v?le, který je v souladu s právními p?edpisy považován za projev v?le sm??ující k odstoupení od smlouvy, a to do rukou prodávajícího do t?chto 14 dn? od p?evzetí p?edm?tného zboží. V takovém p?ípad? nebude spot?ebitel za odstoupení od smlouvy nijak sankcionován, avšak ponese pouze své náklady spojené s projevem p?íslušné v?le ?i dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu.

2. Spot?ebitel je oprávn?n využít tohoto práva nap?íklad tím, že osobn? doru?í zboží prodávajícímu na adresu R-ZONE Servis, s.r.o. (Libuš Business Park), V Lužích 818/23, 142 00, Praha 4, nejlépe po p?edchozí telefonické dohod?, spole?n? s písemným projevem v?le od smlouvy odstoupit. Spot?ebitel m?že také na své vlastní náklady zboží doru?it prodávajícímu na adresu R-ZONE Servis, s.r.o. (Libuš Business Park), V Lužích 818/23, 142 00, Praha 4 a to také s písemným projevem v?le od kupní smlouvy odstoupit.

3. Spot?ebitel v p?ípad? odstoupení od kupní smlouvy vrátí zboží v p?vodním stavu, nepoškozené, v?etn? p?íslušenství, písemné dokumentace, návodu a podobn?. Pokud bude zboží jakkoliv poškozeno ?i spot?ebitel nevrátí prodávajícímu zboží kompletní, má prodávající nárok na náhradu zp?sobené škody ?i na úhradu za bezd?vodné obohacení, které spot?ebiteli tímto vzniklo. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávn?n jednostrann? zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VII. Odpov?dnost za vady

1. Prodávající neodpovídá za vady spo?ívající v b?žném opot?ebení zboží, mechanickém poškození, vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s  návodem k použití ?i p?ípadné nefunk?nosti zboží zp?sobené zne?išt?ním zboží, tedy užíváním v rozporu s návodem k použití.

2. Záru?ní doba na zboží ?iní dva roky. Životnost akumulátor? je 6 m?síc?. Kupující bere na v?domí, že p?i koupi zboží z p?edvád?cích akcí, je záru?ní doba jeden rok a kapacita akumulátoru je snížená.

 

VIII. P?echod nebezpe?í škody na zboží

V p?ípad? spot?ebitele p?echází na tohoto nebezpe?í škody na zboží okamžikem p?evzetí zboží od p?epravce, který dodání zboží do rukou spot?ebitele provádí, nebo okamžikem, kdy se kupující dostane do prodlení s p?evzetím zboží.

 

 

IX. Osobní údaje kupujících

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ?eské republiky, zejména se zákonem o ochran? osobních údaj? ?. 101/2000 Sb. ve zn?ní pozd?jších dodatk? a p?edpis?. Kupující uzav?ením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromaž?ováním svých osobních údaj? v databázi prodávajícího po úsp?šném spln?ní kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjád?ení nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo p?ístupu ke svým osobním údaj?m, právo na jejich opravu v?etn? dalších zákonných práv k t?mto údaj?m. Osobní údaje je možno na základ? písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje zákazník? jsou pln? zabezpe?eny proti zneužití. Osobní údaje zákazník? dodavatel nep?edává žádné další osob?. Výjimku p?edstavují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazník? p?edávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doru?ení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzav?ení provozovatelem archivovány, a to ve form? elektronické a jsou p?ístupné pouze provozovateli prodejny.

2. Souhlasem s obchodními podmínkami spot?ebitel sou?asn? projevuje souhlas se zasíláním komer?ních obchodních sd?lení všemi elektronickými prost?edky na kontakty uvedené v objednávce nebo p?i registraci spot?ebitele. Sv?j souhlas se zasíláním komer?ního sd?lení m?že spot?ebitel odvolat kdykoliv formou písemné žádosti na adresu R-Zone servis s.r.o., koresp. adresa uvedena v kontaktech na webových stránkách nebo Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript ..

3. Provozovatel si vyhrazuje právo na p?ípadnou zm?nu ?i dopln?ní obchodních podmínek.

 

X. Doru?ování a komunikace

1. Kupující se zavazuje, že bude s prodávajícím komunikovat na emailové i poštovní adrese uvedené v objednávce kupujícího v internetovém obchod? prodávajícího uvedené. Kupující se dále zavazuje, že v p?ípad? zm?ny t?chto adres neprodlen? kontaktuje prodávajícího k u?in?ní zm?ny t?chto adres v jeho registraci v internetovém obchod?.

2. V p?ípad?, že prodávající zašle kupujícímu emailovou formou ?i poštovní formou na kupujícím uvedenou adresu listinu, projev v?le ?i jinou zásilku, považují se v p?ípad? neprokazatelného doru?ení takové listiny, projevy v?le a zásilky za doru?ené nejpozd?ji desátého dne ode dne odeslání.

3. V p?ípad? porušení závazk? kupujícího  dle tohoto ?lánku, zejména p?i neuvedení správné poštovní ?i emailové adresy ?i nekontaktování prodávajícího neprodlen? po takové zm?n? k uvedení informací prodávajícího do souladu se skute?ností, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- K? za každý jednotlivý p?ípad porušení závazku. Tuto smluvní pokutu m?že prodávající kupujícímu kdykoliv prominout, avšak slouží k eliminaci zbyte?ných náklad? prodávajícího na zasílání listin ?i zásilek na kupujícím uvád?né neexistující adresy.

 

 

XI. Záv?re?ná ustanovení

1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem t?chto Všeobecných obchodních podmínek, s jejich obsahem souhlasí, a to na základ? své svobodné, skute?né a vážné v?le.

2. Kupující souhlasem s t?mito Všeobecnými obchodními podmínkami také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a uzav?ení platné a ú?inné kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou p?ístupné také z internetové adresy www.r-zoneservis.cz. Prodávající je oprávn?n tyto Všeobecné obchodní podmínky dopl?ovat i m?nit v souvislosti se zm?nou platné právní úpravy a zm?nami na trhu zboží.

3. Neplatnost n?kterého ustanovení t?chto Všeobecných obchodních podmínek ?i n?kterého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a ú?innost ostatních ustanovení.

4. P?ípadné zm?ny lze ?init jen na základ? dohody mezi stranami.

Kupující vytvo?ením objednávky na serveru www.r-zoneservis.cz pln? souhlasí se zn?ním obchodních podmínek www.r-zoneservis.cz.  Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2012. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich zm?nu.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro podnikatele

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi obchodní spole?ností R-Zone servis s.r.o., Argentinská 702/1, 170 00 Praha 7, I?: 24754633, (dále jen „prodávající") na stran? jedné a jednotlivými kupujícími na stran? druhé.

Tyto obchodní podmínky platí pro osoby, které p?i uzavírání a pln?ní jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské ?innosti (dále jen „podnikatel" nebo „kupující")

Kupující se s t?mito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil p?i uzavírání kupní smlouvy na webových stránkách www.r-zoneservis.cz, kde s nimi p?i uzavírání kupní smlouvy vyslovil souhlas.

 

I. Uzav?ení smlouvy

1. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzav?ena doru?ením potvrzení o p?ijetí objednávky prodávajícímu. O této skute?nosti je povinen prodávající informovat kupujícího prost?ednictvím elektronické komunikace.

2. V p?ípad? pot?eby kupujícího lze jeho objednávku resp. kupní smlouvu po okamžiku potvrzení prodávajícím resp. uzav?ení kupní smlouvy m?nit, je tato zm?na možná již pouze po vzájemné dohod? kupujícího s prodávajícím.

 

II. Kupní cena

1. Ceny jsou platné v dob? objednávky a jsou kone?né, tj. v?etn? DPH, pop?. všech dalších daní a poplatk?, které musí kupující pro získání zboží zaplatit.

2. Cena za dopravu zboží je uvedena dle zp?sobu p?epravy, kterou si kupující zvolí, a je sou?ástí kone?né ceny.

3. Kupní cenu za prodávajícím dodávané zboží hradí kupující jedním z následujících zp?sob?:

a) platbou dobírkou (hotov?), kterou se rozumí platba formou  p?edání této ?ástky p?epravci zboží, který zajiš?uje jeho p?epravu ke kupujícímu, nebo

b) bezhotovostním p?evodem na bankovní ú?et prodávajícího na základ? zálohového dokumentu, vystavené prodávajícím. Variabilním symbolem je ?íslo zálohového dokumentu, které je uvedeno v potvrzujícím emailu. Kupující je povinen provést platbu do lh?ty splatnosti uvedené na zálohovém dokumentu.

4. Pokud nebude kupní cena uhrazena ani do 3 dn? ode dne lh?ty splatnosti uvedené v zálohové faktu?e ?i p?i doru?ení zboží p?epravcem v den p?epravy, sjednávají si strany, že smlouva pozbývá platnosti.

5. Okamžikem úhrady kupní ceny ?i zálohy na toto zboží je okamžik p?ipsání na ú?et prodávajícího ?i p?edání pen?z v hotovosti  nebo platební kartou p?edávajícímu ?i p?epravci zboží.

6. Kupní cena a nabídka z?stává v platnosti po dobu zve?ejn?ní na internetových stránkách prodávajícího, nejpozd?ji však do vyprodání zásob.

 

III. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží p?echází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny v?etn? ceny za dopravu a p?edáním zboží.

 

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodává zboží kupujícímu p?epravní spole?ností PPL na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce kupní smlouv?. Den dodání zboží je dnem uskute?n?ní zdanitelného pln?ní. Osobní odb?r je taktéž možný.

2. Dodání zboží na území jiného státu, než je ?eská republika, musí být dojednáno individuáln? formou emailové komunikace, a to v?etn? ceny za dodání zboží. V takovém p?ípad? pak bude cena za dodání zboží dojednána n?kterou z t?chto forem a neuplatní se sazba cen dodání zboží uvedená na www.r-zoneservis.cz.

3. Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny. P?i dodání zboží na základ? objednávek, kdy zboží má být odesíláno nebo m?že být odesíláno v sobotu, ned?li, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

4. Zboží dodávané prost?ednictvím p?epravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obal? zp?sobem obvyklým, tak aby se p?edešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk ?i popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky.

5. V p?ípad? odmítnutí p?evzetí zboží zaslaného prost?ednictvím p?epravce na základ? platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných d?vod?, nebo neposkytnutím dostate?né sou?innosti kupujícím k uskute?n?ní p?edání zboží, je prodávající oprávn?n po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu zp?sobena, a to zejména poplatek za uskladn?ní, který je stanoven dle platných právních p?edpis?,  náklady na dopravu, a to v?etn? náklad? za opakované dodání zboží.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení

1. Prodávající a kupující mají právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek vyplývajících z platných právních p?edpis?, zejména ze zákona ?. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být druhé smluvní stran? prokazateln? doru?eno prodávajícímu.  Ú?inky odstoupení nastávají dnem jeho doru?ení druhé smluvní stran?.

3. Odstoupením od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

4. V p?ípad? odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dn? od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V p?ípad?, že kupující poruší povinnost dle p?edchozí v?ty, vzniká prodávajícímu bez ohledu na zavin?ní kupujícího nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží, maximáln? však do výše kupní ceny tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopot?ebené, v opa?ném p?ípad? vzniká prodávajícímu v??i kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

5. Na základ? odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu p?edm?tného zboží, a to do 30 dn? od p?evzetí zboží. Kupující nemá nárok na vrácení ceny dodávky zboží, vzhledem k tomu, že v takový okamžik již byla prodávajícím cena dopravy zaplacena t?etí osob? a tato doprava byla i zrealizována.

6. V p?ípad?, že kupujícím podnikatelem objednané zboží nebude možné dodat, a pln?ní prodávajícího se tak stane nemožným vinou t?etí osoby ?i nedostupností takového zboží zp?sobenou nikoliv p?ímo prodávajícím, m?že prodávající od kupní smlouvy odstoupit. V p?ípad? díl?ího nemožného pln?ní m?že prodávající odstoupit od kupní smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného pln?ní.

 

VI. Odpov?dnost za vady

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn? odpov?dnosti prodávajícího za vady se ?ídí p?íslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Prodávající neodpovídá za vady spo?ívající v b?žném opot?ebení zboží, mechanickém poškození, vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s  návodem k použití ?i p?ípadné nefunk?nosti zboží zp?sobené zne?išt?ním zboží, tedy užíváním v rozporu s návodem k použití.

3. Záru?ní doba na zboží ?iní jeden rok. Životnost baterií je 6 m?síc?.

4. Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího v záru?ní dob?.

 

VII. P?echod nebezpe?í škody na zboží

P?echod nebezpe?í škody na kupujícího p?echází okamžikem p?evzetí zboží od p?epravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s p?evzetím zboží, a to ve smyslu § 455 obch.zák.

 

VIII. Rozhodné právo

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy resp. Všeobecných obchodních podmínek, které ur?ují obsah kupní smlouvy uzav?ené mezi prodávajícím a kupujícím, se ?ídí právním ?ádem ?eské republiky, a to zejména obchodním zákoníkem v platném zn?ní.

 

IX. Osobní údaje kupujících

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ?eské republiky, zejména se zákonem o ochran? osobních údaj? ?. 101/2000 Sb. ve zn?ní pozd?jších dodatk? a p?edpis?. Kupující uzav?ením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromaž?ováním svých osobních údaj? v databázi prodávajícího po úsp?šném spln?ní kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjád?ení nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo p?ístupu ke svým osobním údaj?m, právo na jejich opravu v?etn? dalších zákonných práv k t?mto údaj?m. Osobní údaje je možno na základ? písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje zákazník? jsou pln? zabezpe?eny proti zneužití. Osobní údaje zákazník? dodavatel nep?edává    žádné další osob?. Výjimku p?edstavují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazník? p?edávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doru?ení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzav?ení provozovatelem archivovány, a to ve form? elektronické a jsou p?ístupné pouze provozovateli prodejny.

2. Souhlasem s obchodními podmínkami spot?ebitel sou?asn? projevuje souhlas se zasíláním komer?ních obchodních sd?lení všemi elektronickými prost?edky na kontakty uvedené v objednávce nebo p?i registraci spot?ebitele. Sv?j souhlas se zasíláním komer?ního sd?lení m?že spot?ebitel odvolat kdykoliv formou písemné žádosti na adresu R-Zone servis s.r.o. nebo Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript .

3. Provozovatel si vyhrazuje právo na p?ípadnou zm?nu ?i dopln?ní obchodních podmínek.

 

X. Doru?ování a komunikace

1. Kupující se zavazuje, že bude s prodávajícím komunikovat na emailové i poštovní adrese uvedené v objednávce kupujícího v internetovém obchod? prodávajícího uvedené. Kupující se dále zavazuje, že v p?ípad? zm?ny t?chto adres neprodlen? kontaktuje prodávajícího k u?in?ní zm?ny t?chto adres v jeho registraci v internetovém obchod?.

2. V p?ípad?, že prodávající zašle kupujícímu emailovou formou ?i poštovní formou na kupujícím uvedenou adresu listinu, projev v?le ?i jinou zásilku, považují se v p?ípad? neprokazatelného doru?ení takové listiny, projevy v?le a zásilky za doru?ené nejpozd?ji desátého dne ode dne odeslání.

3. V p?ípad? porušení závazk? kupujícího podnikatele dle tohoto ?lánku, zejména p?i neuvedení správné poštovní ?i emailové adresy ?i nekontaktování prodávajícího neprodlen? po takové zm?n? k uvedení informací prodávajícího do souladu se skute?ností, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- K? za každý jednotlivý p?ípad porušení závazku. Tuto smluvní pokutu m?že prodávající kupujícímu kdykoliv prominout, avšak slouží k eliminaci zbyte?ných náklad? prodávajícího na zasílání listin ?i zásilek na kupujícím uvád?né neexistující adresy.

 

XI. Záv?re?ná ustanovení

1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem t?chto Všeobecných obchodních podmínek, s jejich obsahem souhlasí, a to na základ? své svobodné, skute?né a vážné v?le.

2. Kupující souhlasem s t?mito Všeobecnými obchodními podmínkami také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a uzav?ení platné a ú?inné kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou p?ístupné také z internetové adresy www.r-zoneservis.cz. Prodávající je oprávn?n tyto Všeobecné obchodní podmínky dopl?ovat i m?nit v souvislosti se zm?nou platné právní úpravy a zm?nami na trhu zboží.

3. Neplatnost n?kterého ustanovení t?chto Všeobecných obchodních podmínek ?i n?kterého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a ú?innost ostatních ustanovení.

4. P?ípadné zm?ny lze ?init jen na základ? dohody mezi stranami.

 

 

Kupující vytvo?ením objednávky na serveru www.r-zoneservis.cz pln? souhlasí se zn?ním obchodních podmínek www.r-zoneservis.cz.  Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2012. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich zm?nu.