Robotické vysavače RobZone Roomy Gold a Roomy Silver Dog

Prodej robotických vysavačů a příslušenství RobZone
Košík
0 Položky
Celkem: 0 K?

0 Zboží
0 K?
Robotické vysava?e

Na provedené opravy, opravené díly servis poskytuje 3 m?sí?ní záru?ní lh?tu ode dne p?evzetí robotického vysava?e zákazníkem. P?i reklamaci opravy robotického vysava?e musí zákazník doložit doklad o zaplacení opravy, pop?. reklama?ní protokol.

Pokud budete chtít reklamovat doru?ený opravený robotický vysava? musíte tak u?init nejpozd?ji do 7 pracovních dní od p?evzetí p?epravní spole?ností PPL nebo ode dne osobního p?evzetí. Reklamace se týká i špatn? uvedených údaj? na reklama?ním protokolu, záru?ním list?.

Pro samotnou reklamaci je pro naše servisní st?edisko sm?rodatné doložení reklama?ních protokol?.

O stavu, pr?b?hu opravy robotického vysava?e se m?že zákazník informovat bu? na tel: 244 468 198 nebo
e-mailu:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Pokud z jakéhokoliv d?vodu nebude zákazník se servisním st?ediskem komunikovat a do p?ti dn? od odeslání doporu?eného dopisu – vyjád?ení servisu,  bude robotický vysava? zaslán zákazníkovi na jeho náklady ve stávajícícm stavu, nebo bude uskladn?n v prostorách servisu za poplatek 25,- K? v?. DPH za den, a to po dobu max. 6 m?síc?. V p?ípad?, že si zákazník ani do této lh?ty robotický vysava? nevyzvedne, ?i nep?evezme, bude servisním st?ediskem prodán, a z utržené ?ástky budou ode?teny vzniklé náklady servisního st?ediska. Zbývající ?ást Vám bude vyplacena, nebo budete servisem vyzvání k zaplacení vzniklého dluhu.

Pokud si robotický vysava? po ukon?ení reklama?ního ?ízení a vyrozum?ní servisním st?ediskem ve lh?t? 14ti dn? nevyzvednete ?i  nep?evezmete a? od p?epravní spole?nosti PPL nebo osobn?, bude Vám od následujícího dne ú?tované SKLADNÉ 25,- K? v?. DPH / den.

Opravy v záru?ní lh?t? provádíme bezplatn?.

Záruka a bezplatná oprava se vztahuje na vady vzniklé prokazateln? následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení.

Záruka a bezplatná oprava se nevztahuje na vady zp?sobené dopravou, b?žným užíváním výrobku, nedodržením pokyn? k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do spot?ebi?e, nebo závady zp?sobené elektrickou instalací, která neodpovídá ?SN, stejn? jako závady zp?sobené nesprávným zapojením a zásahem vyšší moci.

Záruka se nevztahuje na b?žné opot?ebení spot?ebního materiálu. Spot?ební materiál jsou nap?. kartá?e, kartá?ky, filtry, nápln? a baterie. Životnost spot?ebního materiálu je min. 6 m?síc?. Spot?ební materiál je voln? prodejný. Na spot?ební materiál se také vztahuje záruka, a to na vady vzniklé prokazateln? následkem vadného materiálu.

Pro uplatn?ní záruky je nutné p?edložit  záru?ní list, nabývací doklad nebo jejich kopie (faktura, dodací list).