Robotické vysavače RobZone Roomy Gold a Roomy Silver Dog

Prodej robotických vysavačů a příslušenství RobZone
Košík
0 Položky
Celkem: 0 K?

0 Zboží
0 K?
Robotické vysava?e

ZÁRU?NÍ OPRAVY

Pokud pot?ebujete provést záru?ní opravu Vašeho výrobku, zavolejte na servisní linku ?i zašlete e-mail nebo p?ímo výrobek zašlete na adresu servisního st?ediska (vše naleznete v sekci kontakty). Nezapome?te p?iložit následující:

  • záru?ní list
  • kopii dokladu o koupi
  • popis závady (pokud možno i za jakých podmínek se závada projevuje) s kontaktem na Vás (telefon, e-mail a p?esná doru?ovací adresa)
  • zásilku doru?te pokud možno v originálním nebo jiném vyhovujícím p?epravním obalu. Neru?íme za p?ípadné poškození zásilky p?ed jejím p?ijetím. Pokud dojde k poškození díky nedosta?ujícímu obalu, m?že servisní st?edisko v takových p?ípadech rozhodnout o nep?evzetí od p?epravní spole?nosti. P?ed zabalením p?ístroje vysava? vy?ist?te, zkontrolujte, zda je d?kladn? vyprázdn?n sb?rný koš, aby nedošlo k poškození technické výbavy ne?istotami a prachem b?hem p?epravy. Pokud nebude robotický vysava? vy?išt?n m?že být ú?továno jeho vy?išt?ní.

V p?ípad? nedoložení pot?ebných dokument? m?že servis na náklady zákazníka rozhodnout o p?ípadném zaslání jeho p?ístroje zp?t.

Následující den od p?evzetí robotického vysava?e servisním st?ediskem plyne zákonná 30ti denní lh?ta k vy?ízení Vašeho reklama?ního ?ízení. Pokud po bližším ohledání vysava?e bude shledáno, že došlo k poškození ze strany zákazníka a bude se jednat o placenou opravu, bude zákazník neprodlen? informován.

Opravený výrobek odešleme zp?t na vaši adresu p?epravní službou PPL nebo si vysava? m?žete vyzvednout osobn?. K p?ístroji bude p?iložen reklama?ní protokol  o provedení opravy, kde naleznete popis provedeného servisního úkonu.

Vy?išt?ní ?i b?žná údržba není v žádném p?ípad? sou?ástí záru?ního servisu.

Dle individuální domluvy mezi Vámi a servisním st?ediskem lze v ur?itých p?ípadech provést záru?ní opravu v expresní lh?t? za p?íplatek 250,- v?. DPH.

V p?ípad? jakýchkoliv nejasností ohledn? závady, postupu, nás prosím kontaktujte ke konzultaci.